برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (2602)

1-5-5-3 پیامدهای اجتماعی81-5-5-4 پیامدهای زیست محیطی81-5-6 انواع ارزیابی اثرها و پیامدهای پروژههای آبخیزداری91-5-6-1 ارزیابی اثرها و پیامدهای اقتصادی (مالی)91-5-6-2 ارزیابی اثرها و پیامدهای زیست محیطی101-5-6-3 ارزیابی اثرها و پیامدهای اجتماعی101-5-6-4 ارزیابی اثرها و پیامدهای توزیعی ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (2601)

2-1-3- بند سوم) به اعتبار تغییر اصحاب دعوا332-2- مبحث دوم) بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی362-3- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی492-3-1- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا492-3-2- گفتار دوم) مصالح نظام قضایی51فصل سوم: مصادیق ادامه مطلب…

پایان نامه ها

تحقیق b (2597)

1-3-3- مدل نظری تحقیق1-4- سوالات تحقیق1-4-1- سوال اصلی تحقیقآیا کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟1-4-2- سوالات فرعی تحقیق1- آیامولفه فیزیکی(موارد محسوس)کیفیتخدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیردارد؟2- آیا ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (2596)

2-14-بررسی جایگاه بخش آب در اقتصاد ملی552-15-رابطه بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی57فصل سوم: روش پژوهش623-1- مقدمه633-2- نوع پژوهش633-3- مراحل اجرای پژوهش633-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری643-5-روش ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (2595)

3-2- روش پژوهش343-3- جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه‌ها343-4- روش انجام پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات343-4-1- مرحله اول؛ ثبت‌نام و آماده سازی آزمودنی343-4-2- مرحله دوم – اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش353-4-2-1- اندازه‌گیری قد353-4-2-2- اندازه‌گیری وزن363-4-2-3- اندازهگیری محیط ادامه مطلب…

پایان نامه ها

مقاله b (2592)

شماره و عنوان مطالب صفحهفصل اول: کلیات پژوهش1-1 – مقدمه21-2- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت 31-3- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت در گیاهان زینتی41-4- عوامل تاثیر گذار در عدم موفقیت صادرات گل های ادامه مطلب…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (2591)

شماره و عنوان مطالب صفحهفصل اول: کلیات پژوهش1-1 – مقدمه21-2- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت 31-3- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت در گیاهان زینتی41-4- عوامل تاثیر گذار در عدم موفقیت صادرات گل های ادامه مطلب…

پایان نامه ها

مقاله دانلود b (2589)

2-7-7-کودهای زیستی392-7-7-1- نیتروکسین ( ازتوباکتر – آزوسپیریلیوم)422-7-7-2- کود فسفاته بارور-2452-7-7-3- هیومیک اسید48فصل سوم: مواد و روش ها533-1- شرایط انجام پژوهش543-2- مواد گیاهی543-3- تیمارهای آزمایشی553-4- صفات مورد اندازه گیری553-5- طرح آزمایشی و آنالیز آماری58فصل چهارم: نتـــایج604-1- ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع مقاله b (2588)

نعناع فلفلی به عنوان یک گیاه دارویی شناخته می‌شود (امیدبیگی، 1384،1389). تاکنون مطالعات زیادی در مورد تعیین مواد موثره نعناع فلفلی صورت گرفته است (کاظم الوندی و شریفان، 1388). موارد مصرف و خواص دارویی آن ادامه مطلب…