پایان نامه ها

منبع تحقیق b (2579)

1-11-2- سمیت سلولی361-11-3- جهش‌زایی 371-11-4- ناقص‌الخلقه‌زایی381-11-5- تداخل با فرآیندهای بیوشیمیایی381-11-6- میانکش آفلاتوکسین با DNA 39 1-11-7-اثرت حشره کشی401-11-8-سمیت گیاهی401-12- بیماری‌های دامی‌ ناشی از آفلاتوکسین401-12-1بیماری‌زایی آفلاتوکسین‌ها در گاو شیری421-13-آسیب شناسی آفلاتوکسیکوز441-14-زیانهای اقتصادی ناشی ازآفلاتوکسین ها471-15- حد ادامه مطلب…

By 92, ago