شماره و عنوان مطالب صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 – مقدمه2
1-2- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت 3
1-3- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت در گیاهان زینتی4
1-4- عوامل تاثیر گذار در عدم موفقیت صادرات گل های بریده5
1-5- عوامل موثر در طول عمر گیاهان زینتی6
1-6- دلایل کاهش طول عمر پس از برداشت گل6
1-7- عوامل محیطی موثر در طول عمر گل های شاخه بریده 7
1-7-1- نور7
1-7-2- دما7
1-7-3- آبیاری8
1-7-4- تهویه گلخانه8
1-8- زمان برداشت گل های شاخه بریده8
1-9- شرایط نگهداری گلهای شاخه بریده9
1-10- گیاهشناسی آنتوریوم10
1-11- اهمیت و جایگاه10
1-12- شرایط نگهداری گل شاخه بریده آنتوریوم11
1-13- گلدهی11
1-14- برداشت11
1-15- عوامل موثر بر رشد و نمو آنتوریوم12
1-15-1- دما12
1-15-2- نور13
1-15-3- رطوبت13
1-15-4- تغذیه14
1-16- روشهای تکثیر آنتوریوم15
1-16-1- ازدیاد با بذر15
1-16-2- ازدیاد رویشی16
1-16-2-1- قلمهگیری16
1-16-2-2- خوابانیدن16
1-16-2-3- تقسیم کردن 16
1-16-2-4- – ازدیاد از طریق کشت بافت16
1-17- پس از برداشت آنتوریوم17
1-18- محلولهای محافظ گل17
1-18-1- قند 18

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-18-2- ترکیبات ضداتیلنی19
1-18-2-1- ترکیبات نقره19
1-18-2-2- متیل سیکلوپروپن (1-MCP19
1-18-2-3- آمینواکسی استیک اسید (AOA)19
1-18-2-4- الکل 20
1-18-2-5- ضد اتیلنهای دیگر20
1-18-2-6- آنتیباکتریها و اسیدی کنندهها20
1-18-2-7- کیفیت آب21
1-19- مروری بر پیشینه پژوهش21
1-19-1- اسید سالیسیلیک21
1-19-2- پراکسید هیدروژن23
1-19-3- سایتوکنینها26
1-20- مهمترین اهداف پژوهش………………………………………………………………………………..28
فصل دوم: مواد و روش پژوهش
2-1- مواد و روش شناسی پژوهش30
2-2- آماده سازی تیمارهای آزمایش32
2-3- شاخص‌های ارزیابی32
2-3-1 عمر گلجایی32
2-3-2- محلول جذب شده33
2-3-3- وزن تر نسبی33
2-3-4- نشت یونی33
2-3-5- قند محلول34
2-4- روش تجزیه آماری35
2-5- فاصله زمانی اندازهگیری شاخصها35
2-6- علائم اختصاری35
فصل سوم: نتایج و یافتههای پژوهش
1-3- نتایج آزمایش اول41
3-1-1- عمر گلجایی41
3- 1-2- میزان محلول جذب شده42
3-1-3- وزن تر نسبی46
3-1-4- نتیجهگیری کلی آزمایش اول50
3-2- نتایج آزمایش دوم51
3-2-1- عمر گلجایی51
3-2-2- میزان محلول جذب شده52
3-2-3- وزن تر نسبی56
3-2-4- نتیجهگیری کلی آزمایش دوم60
3-3- نتایج آزمایش سوم61
3-3-1- عمر گلجایی61
3-3-2- میزان محلول جذب شده62
3-3-3- وزن تر نسبی66
3-3-4- قند محلول70
3-3-5- نشت یونی73
فصل چهارم: نتیجهگیری و بحث
بنزیلآدنین78
پراکسیدهیدروژن…………………………………………………………………………………………………….81
اسیدسالیسیلیک……………………………………………………………………………………………………83
نتیجهگیری کلی……………………………………………………………………………………………………..86
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………87
فهرست جدولها
شماره و عنوان جدول صفحه
جدول 3- 1- تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر طول عمر گل شاخه بریده آنتوریوم 41
جدول 3-2- تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر میزان محلول جذب شده در گل شاخه بریده آنتوریوم 43
جدول 3-3- مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر مقدار محلول جذب شده در گل شاخه بریده آنتوریوم 44
جدول 3-4- تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر وزن تر نسبی در گل شاخه بریده آنتوریوم 47
جدول 3-5- مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر وزن تر نسبی در گل شاخه بریده آنتوریوم.48
جدول 3-6- تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر طول عمر گل شاخه بریده آنتوریوم51
جدول 3- 7- تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر میزان محلول جذب شده در گل شاخه بریده آنتوریوم53
جدول3- 8- مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر مقدار محلول جذب شده در گل شاخه بریده آنتوریوم54
جدول 3- 9- تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر وزن تر نسبی در گل شاخه بریده آنتوریوم57
جدول3-10- مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر مقدار محلول جذب شده در گل شاخه بریده آنتوریوم 58
جدول3-11- تجزیه واریانس تاثیر غلطتهای مختلف تیمارها بر طول عمر گل شاخه بریده آنتوریوم 61
جدول 3-12-تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر میزان محلول جذب شده در گل بریده آنتوریوم 63
جدول 3-13- مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر مقدار محلول جذب شده در گل بریده آنتوریوم 64
جدول 3-14-تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر وزن تر نسبی در گل شاخه بریده آنتوریوم 67
جدول 3- 15- مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر وزن تر نسبی در گل شاخه بریده آنتوریوم 68
جدول 3- 16- تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر میزان قند محلول در گل شاخه بریده آنتوریوم 70
جدول 3- 17- مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان قند محلول در گل شاخه بریده آنتوریوم 71
جدول 3- 18- تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف تیمارها بر نشت یونی در گل شاخه بریده آنتوریوم73
جدول 3-19- مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان نشت یونی در گل شاخه بریده آنتوریوم74
فهرست شکلها
شماره و عنوان شکل صفحه
شکل 2-1- نمودار استاندارد گلوکز 35
شکل 2-2- برش مجدد شاخه گلها 36
شکل 2-3- تیمار نمودن گلها 36
شکل 2-4- انتقال به اتاقک پس از برداشت 36
شکل 2-5- تعیین عمر گلجایی 37
شکل 2-6- اندازهگیری وزن تر نسبی 37
شکل 2-7- اندازهگیری میزان محلول جذب شده 37
شکل 2-8- دستگاه EC متر برای اندازهگیری نشت یونی 38
شکل 2-9- دستگاه سانتریفیوژ برای استخراج عصاره قند محلول 38
شکل 2-10- حمام بنماری برای قرار دادن عصاره استخراج شده 38
شکل 2-11- دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازهگیری قند محلول 39
شکل 2-12- تعیین طول موج 625 نانومتر در اسپکتروفتومتر 39
شکل 3-1- تأثیر تیمارهای مختلف بر طول عمر گل شاخه بریده آنتوریوم 42
شکل 3-2- تأثیر غلظتهای مختلف بنزیلآدنین بر میزان محلول جذب شده در تیمارهای مختلف 45
شکل 3-3- تأثیر غلظتهای مختلف پراکسیدهیدروژن بر میزان محلول جذب شده در تیمارهای مختلف 45
شکل 3-4- تأثیر غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک بر میزان محلول جذب شده در تیمارهای مختلف 45
شکل 3-5- تأثیر غلظتهای مختلف بنزیلآدنین بر وزن تر نسبی در تیمارهای مختلف 49
شکل 3-6- تأثیر غلظتهای مختلف پراکسیدهیدروژن بر وزن تر نسبی در تیمارها مختلف 49
شکل 3-7- تأثیر غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک بر وزن تر نسبی در تیمارهای مختلف 49
شکل 3- 8- تأثیر تیمارهای مختلف بر طول عمر گل شاخه بریده آنتوریوم 52
شکل 3-9- تأثیر غلظتهای مختلف بنزیلآدنین بر میزان محلول جذب شده در تیمارهای مختلف 55
شکل 3-10- تأثیر غلظتهای مختلف پراکسیدهیدروژن بر میزان محلول جذب شده در تیمارهای مختلف 55
شکل 3-11- تأثیر غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک بر میزان محلول جذب شده در تیمارهای مختلف 55
شکل 3-12- تأثیر غلظتهای مختلف بنزیلآدنین بر وزن تر نسبی در تیمارهای مختلف 59
شکل 3-13- تأثیر غلظتهای مختلف پراکسیدهیدروژن بر وزن تر نسبی در تیمارهای مختلف 59
شکل 3-14- تأثیر غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک بر وزن تر نسبی در تیمارهای مختلف 59
شکل 3-15- تاثیر تیمارهای مختلف بر طول عمر گل شاخه بریده آنتوریوم 62
شکل 3-16- تأثیر غلظتهای مختلف بنزیلآدنین بر مقدار محلول جذب شده در تیمارهای مختلف 65
شکل 3-17- تأثیر غلظتهای مختلف پراکسیدهیدروژن بر مقدار محلول جذب شده در تیمارهای مختلف65
شکل 3-16- تأثیر غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک بر مقدار محلول جذب شده در تیمارهای مختلف 65
شکل 3-19- تأثیر غلظتهای مختلف بنزیلآدنین بر وزن تر نسبی در تیمارهای مختلف 69
شکل 3-20- تأثیر غلظتهای مختلف پراکسیدهیدروژن بر وزن تر نسبی در تیمارهای مختلف 69
شکل 3-21- تأثیر غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک بر وزن تر نسبی در تیمارهای مختلف 69
شکل 3-22- تأثیر غلظتهای مختلف بنزیلآدنین بر قند محلول 72
شکل 3-23- تأثیر غلظتهای مختلف پراکسیدهیدروژن بر قند محلول 72
شکل 3-24- تأثیر غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک بر قند محلول 72
شکل 3-25- تأثیر غلظتهای مختلف بنزیلآدنین بر نشت یونی75
شکل 3-26- تأثیر غلظتهای مختلف پراکسیدهیدروژن بر نشت یونی 75
شکل 3-27- تأثیر غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک بر نشت یونی75
شکل 3-28- اثر سطوح مختلف بنزیلآدنین بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم76
شکل 3-29-اثر سطوح مختلف پراکسیدهیدروژن بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم76
شکل 2-30- اثر سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم76
فهرست علائم اختصاری

علامت اختصاری مفهوم یا توضیحSAاسیدسالیسیلیکHoپراکسید هیدروژنBAبنزیلآدنینControlشاهد
فصل اول:
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
گل آرامبخش و تسکین دهنده دلها و زیباییبخش محیط زیست و تلطیف کننده روح انسان است و زندگی در مجاورت گل و گیاه برای انسان اثرات مفید روحی و روانی دارد.گلها بخش جدایی ناپذیر زندگی انسانها بدلیل تنوعشان در زیبایی، شکل، بافت، رنگ و عطر میباشند (67). گلها علاوه بر اینکه از نظر روحی و روانی دارای تاثیرات مفید همچون افزایش ضریب امید به زندگی و تغذیهی روحی، افزایش ضریب کارایی افراد در محیط کاری و افزایش تفاهم و روابط حسنهی خانوادگی و اجتماعی هستند، فواید اقتصادی فروانی از جمله نیاز فراوان به نیروی کار و ارزآوری دارند (4). صنعت گل در کشورهای پیشرفته، توسعه فراوانی یافته ولی متاسفانه در کشور پهناور ایران با مشکلات فراوانی رو به رو است. کشور ما ایران از لحاظ جایگاه تولید گل و گیاهان زینتی در رده 17 جهان قرار گرفته است. ولی از لحاظ صادرات در رتبه 107 جهانی است (20).
از مهمترین گلهای بریده زینتی که اهمیت بسیار زیادی در دنیا و در کشور ما از نظر تجاری دارد گل آنتوریم با نام علمی (Anthurium andraeanum L.) میباشد که گیاهی از تیره شیپوری است. گیاهی دائمی گلخانه ای با ریشه های ضخیم است که گونه های آن اغلب به صورت دارزی در جنگلهای استوایی یافت میشود. گلی است که برگهای مخملی و زیبای آن در گل آرایی جایگاه ویژه ای دارد. بیشتر به خاطر اسپات رنگی و گاهی برای برگهای زیبای آن پرورش داده می شود. مزیت این گل در گلآرایی ناشی از دمگل بسیار بلند و طولانی بودن دوران گلدهی آن که به حدود3 ماه می رسد، میباشد. دمگل به یک اسپات ختم شده که داخل آن گل آذین سنبله دم روباهی شکل به نام اسپادیکس قرار دارد و گلهای حقیقی روی آن قرار دارند. اسپات از نظر شکل و اندازه تنوع زیادی دارد. بسیاری از گونهها در فصل پاییز و زمستان گل می دهند (27).
انسداد آوندی یکی از مشکلات اکثر گلهای شاخه بریده است که ماندگاری آنها را کاهش می دهد. پس از جدا شدن گل از گیاه مادری، سطح برش خورده در معرض میکروارگانیسم های مختلف قرارمی گیرد که این امر باعث انسداد آوند چوبی می شود، به طوریکه از انتقال آب در ساقه جلوگیری کرده و شرایط را برای پیری زود هنگام گل فراهم می کند (1).
امروزه از مواد شیمیایی مختلفی با خاصیت میکروبکشی در محلولهای نگهدارنده گلهای شاخه بریده استفاده میشود، ولی به دلایل مشکلات زیست محیطی که این ترکیبات دارند، باعث شده است که امروزه مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گیرد. اخیرا استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی رواج فراوان یافته است. مقادیر بسیار کم از اسیدهای آلی اثرات قابل ملاحظهای در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته و به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارند (10).
لذا این پژوهش نیز در همین راستا و به منظور بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک، پراکسید هیدروژن و بنزیل آدنین روی خواص فیزیکو شیمیایی گل آنتوریوم انجام شد. امید است نتایج این پژوهش به عنوان روشی نوین و موثر در جهت جلوگیری از ضایعات گلهای بریده با افزایش عمر گلجایی آن ها در تجارت گل اقتصاد کشور تاثیر گذار بوده و علاوه بر کمک به رفع نیاز های داخلی، گام موثری جهت صادرات گلهای شاخه بریده با کیفیت و خواسته بازارهای جهانی باشد.

1-2- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت
امروزه برای بالا بردن میزان بهرهوری، استفاده بهتر از منابع کارگری، انرژی و سرمایه، به جای افزایش در تولید، توجه و تاکید بیشتری روی نگهداری فرآورده های پس از برداشت می شود (24).
فیزیولوژی پس از برداشت با مطالعه بیوشیمی در مورد فیزیولوژی بافت و اندام زنده و با شناخت دقیق تغییرات و عملیات موثر بر کاهش مرغوبیت، راههای کنترل آنها را از هنگام برداشت تا زمان مصرف بررسی مینماید و با استفاده از دانش فنی و ابزار موجود در صدد جلوگیری از فساد، افزایش عمر انباری و حفظ ارزش غذایی و کیفیت محصولات باغبانی برمیآید (27).

1-3- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت در گیاهان زینتی
سرمایه گذاری مهم به منظور تولید گل که از نظر اقتصادی با اهمیت باشد، از 50 سال پیش در ایران آغاز شده است. قبل از آن تاریخ نیز در بسیاری از منازل و باغها، گل و درختچههای زینتی و چمن کشت و کار می شد، لیکن این کار از نظر اقتصادی به وسعت و اهمیت امروز نبود. بخش عمده سرمایه گذاری گلکاری ایران در بخش خصوصی است (12).
گیاهان زینتی از جمله محصولاتی هستند که در بسیاری از نقاط ایران قابل تولید بوده و از قابلیت ارزآوری بالایی برخوردارند و می توانند به عنوان یکی از کالاهای عمده غیر نفتی در ترکیب صادرات کشور قرار گیرند (3). بنابراین شرایط کشت و کار، برداشت، حمل و نقل و نگهداری این محصولات حائز اهمیت بوده و نیازمند به اطلاعات تخصصی کافی ضروری می باشد، زیرا ارزش گیاهان زینتی به طراوت و زیبایی آنها بستگی دارد (27).حفظ شادابی گلهای بریدنی و افزایش عمر نگهداری آنها پس از جدا شدن از گیاه مادری به عنوان یک عامل مهم و کاربردی در بازارپسندی و صادرات این محصولات پر ارزش باغبانی، در نظر گرفته می شود (9).
طبق آمار دفتر امور گل و گیاهان زینتی، تولید گلهای شاخه بریده در کشور در سال 1386 حدود 3/172 میلیون شاخه بوده است. لذا با توجه به گسترش روز افزون تولید و صادرات گیاهان زینتی و بادر نظر گرفتن هزینه های بالای تولید و حساسیت زیاد محصول به شرایط انبارداری، توجه به مسائل پس از برداشت اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد (3).
1-4- عوامل تاثیر گذار در عدم موفقیت صادرات گل های بریده
عمر پس از برداشت کوتاه بسیاری از گلهای بریده مدت هاست که به عنوان یک چالش در صنعت گلکاری مطرح شده است (31). در حدود20-5 درصد از گلهای بریده هنگام گذشتن از کانالهای مختلف، مرغوبیت خود را از دست می دهند (9). کاهش کیفیت گیاهان شاخه بریدنی از زمان برداشت تا رسیدن به بازارهای گل و هم چنین زمانی که گلها بسته بندی شده و برای صادرات به مناطق دور دست آماده می شوند، از جمله مسائلی میباشند که تولید کنندگان با آن روبرو هستند (60).
ضایعات گل همانند اغلب محصولات کشاورزی که به صورت تازه عرضه می شوند، بسیار زیاد است. حتی در کشورهای صنعتی نیز طبق آمار حدود 20 درصد از گلهای شاخه بر یده هنگام گذشتن از کانال های بازار( برداشت، بسته بندی، حمل ونقل) مرغوبیت خود را از دست داده و بخش عمده ای از گلهای باقیمانده نیز با کیفیت نامطلوب به فروش می رسند (3).
عواملی که سبب عدم موفقیت ایران در صادرات گلهای بریده می شود عبارتند از:
1- روش های نادرست بسته بندی
2- حمل و نقل نا مناسب
3- عدم مراقبت های پس از برداشت (29).
در نتیجه به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت در گلهای شاخه بریده و افزایش عمر پس از برداشت آنها، با در نظر گرفتن هزینههای بالای تولید و حساسیت زیاد محصول به شرایط انبارداری امری بسیار ضروری و مهم است (2).

1-5- عوامل موثر در طول عمر گیاهان زینتی
گلها موجودات زنده ای هستند که تغییرات فیزیولوژیکی نظیر تنفس، تعرق، بیوسنتز و فساد میکروبی عمر پس از برداشت آن ها را محدود می کنند، در صورتی که عمر پس از برداشت با به تاخیر انداختن یا غیر فعال کردن کامل فرایندهای فیزیولوژیکی و تخریبی معین می تواند توسعه داده شود. عمر گلجایی گلهای بریدنی بیشتر تحت تاثیر دو عامل مهم و عمده اتیلن و عوامل بیماریزا که در گلجای حضور پیدا کرده و سبب انسدادآوندی و کاهش عمر نگهداری می شوند، قرار میگیرد. از طرفی طولانی بودن عمر گلجایی گل های شاخه بریده در بازار پسندی آنها نقش بسزایی دارد (31).
از آنجایی که عمر بعد از برداشت گیاهان شاخه بریدنی یکی از مهمترین فاکتورهای کیفی می باشد، بنابراین عمر طولانی این گلها در میزان تقاضای مصرف کنندگان و هم چنین در ارزش گلهای شاخه بریدنی تاثیر بسزایی دارد (110). طول عمر گلها مربوط به عوامل ژنتیکی آنها بوده و در میان رقم های یک گونه نیز به شدت متفاوت می باشد. اختلاف در طول عمر رقم های مختلف گلهای بریدنی، با قطر و سفتی ساقه آنها همبستگی نشان می دهد. ساقه های ضخیم تر، از خم شدن و شکستگی مصون مانده و ذخیره کافی برای تنفس گلها دارند و در نتیجه دوام این نوع گلها بیشتر است (27). از عوامل موثر در طول عمر گلهای بریده می توان به شرایط پرورش، شرایط حمل و نقل و نگهداری و تاثیر برخی ترکیبات محافظ اشاره نمود (9).
1-6-دلایل کاهش طول عمر پس از برداشت گل
از مشکلات مهمی که امروزه در کشور ایران در ارتباط با صنعت گل وجود دارد، ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی به خصوص گل، استاندارد نبودن کیفیت و کاهش ارزش صادرات و بازاریابی آنها می باشد. علت عمده این مشکلات به دو مورد کلی مربوط می شود: اول شرایط رشد و نمو گیاه و دوم شرایط نگهداری پس از برداشت (6).
عامل محدود کننده عمر پس از برداشت در برخی گلهای شاخه بریده، بهم خوردن تعادل هورمونی است. در صورتی که تنش آبی، در بسیاری از گلهای دیگر، عامل محدود کننده اصلی محسوب می شود. مرحله رسیدن یا شکوفایی گل، زخم یا آسیب های وارد شده در محل برش یا سایر قسمت ها، گرده افشانی و تلقیح، نامناسب بودن شرایط حمل و انبارداری از جمله عواملی هستند که در بهم خوردن تعادل هورمونی موثرند. عامل محدود کننده دوم یعنی تنش آبی معمولا به علت ناتوانی در جذب آب(انسداد آوندی) اتفاق افتاده و شرایط نامناسب حمل یا انبارداری و افزایش تبخیر و تعرق1از روزنه ها باعث تشدید آن می گردد (3).

1-7- عوامل محیطی موثر در طول عمر گل های شاخه بریده
1-7-1- نور
شدت نور از عوامل مهم و تعیین کننده مقدار کربوهیدراتها در گلها می باشد که به طور مستقیم فتوسنتز را تحت تاثیر قرار می دهد. گلها مقادیر نسبتا زیادی کربوهیدرات خصوصاً قندهای متحرک دارند که در طولانی کردن عمر پس از برداشت آنها موثر می باشد. این امر یکی از دلایل افزودن ساکارز به محلول مورد استفاده جهت افزایش عمر گلهای بریده می باشد (85). شدت نور بهینه در طول دوره رشد، برای افزایش عمر پس از برداشت گلها بسیار مهم است (8).
1-7-2-دما
دما یکی از مهمترین عوامل محیطی است که کیفیت و طول عمر گلهای بریده را تحت تاثیر قرار می دهد. شدت تنفس در گلهای بریده بسیار بالاست و تحت تاثیر دما شدیدا افزایش می یابد. سرعت تنفس در گلهای بریده 7-5/1 است (3). دما میزان ذخیره کربوهیدرات ها در گیاه را از طریق تاثیر بر فتوسنتز و تنفس تحت تاثیر قرار می دهد. دمای بهینه مشخصی برای تولید گل ها وجود ندارد و بهترین دما بستگی به استراژی بازار، فصل و شدت نور قابل استفاده دارد. دماهای خیلی بالا در طول دوره رشد، عمر گلجایی گلها و کیفیت آنها را کاهش می دهد. دماهای بالاتر، مصرف کربوهیدرات های موجود در بافت ها را تسریع کرده و باعث اتلاف سریع آب می گردند. دماهای کمتر از حد مطلوب نیز باعث کاهش دوام گل های بریدنی می شود.
در طی مدیریت پس از برداشت، گلهای بریده در دماهای پایین ( که با توجه به نوع گونه و رقم متفاوت است) نگه داشته می شوند. گلهای بریده گونه های بومی مناطق گرمسیری مانند آنتوریوم اغلب به دماهای پایین حساس هستند و بایستی در دماهای بین 18-5 درجه سانتی گراد نگهداری شوند. نگهداری گل های گرمسیری در دماهای پایین ممکن است باعث رنگ پریدگی و زوال و یا عدم توانایی باز شدن غنچه های گل هنگام بیرون آوردن از انبار شود (27).
1-7-3- آبیاری
کمبود آب یا افزایش آن در محیط کشت، کیفیت و دوام گلهای بریدنی را کاهش می دهد. رطوبت بالای هوا می تواند شرایط را برای توسعه ی بیماری های قارچی و باکتریایی به ویژه کپک خاکستری مساعد سازد که این امر سبب از بین رفتن گلها و یا کیفیت آن ها در طول انبار داری یا ترابری می گردد (27).

1-7-4- تهویه گلخانه
در صورت تولید گل در شرایط گلخانه، جلوگیری از آلودگی هوای گلخانه ضروری است. به منظور جلوگیری از تجمع گازهایی نظیر اتیلن یا هیدروکربن های مشابه آن، در وهله اول تهویه کافی، رعایت بهداشت گلخانه و از بین بردن بقایای گیاهی در حال تجزیه است (3).

1-8- زمان برداشت گل های شاخه بریده
زمان برداشت گلها عامل مهم در عمر گلدانی میباشد. برداشت در صبح با توجه به تردی ساقه مزایایی را دارد، اما چون گل ها مرطوب هستند به آلودگی قارچی حساس ترند. مناسب ترین زمان برداشت، در ساعات بعد از ظهر است، زیرا گیاه حاوی حداکثر کربوهیدرات می باشد. در طول دوره های گرم سال، دمای بالا موجب کاهش کربوهیدرات گردیده و عمر نگهداری برخی از گلهای بریده نظیر رز و میخک که به کمبود کربوهیدرات حساس می باشند، کاهش می یابد (16). البته اگر گلهای بریده در محلول محافظ محتوی قند قرار داده شوند، زمان برداشت چندان مهم نخواهد بود. برداشت در صبح برای گلهایی که پس از بریده شدن سریعاً آب خود را از دست می دهند، مانند رزها توصیه می شود. از برداشت در دماهای بالا و شدت نور زیاد هنگامی که گلها تردی کمی دارند، خودداری شود (84).
دمای گلها در زمان برداشت به طور طبیعی نزدیک به دمای پیرامون آنهاست. در این دما فعالیت های تنفسی بسیار بالا و عمر گل بسیار کوتاه خواهد بود. بنابراین برداشت گلها در ساعات خنک روز ضروری است و دمای بافت گلها بعد از برداشت باید در حداقل زمان کاهش یابد (3).

1-9- شرایط نگهداری گلهای شاخه بریده
گلهای بریده و برگها به طور مشخصی نشان دهنده اندام های نابالغ هستند(مانند جوانه های گل و برگ) و اغلب دارای نسبت سطح به حجم بالایی میباشند. بنابراین دارای میزان سوخت و ساز زیادی بوده و آب دست دهی آنها نیز زیاد میباشد. بدین ترتیب آنها را بایستی در پایینترین دمایی که می توانند تحمل کنند، با رطوبت نسبی بالا انبار کرد. به طور کلی، برای نگهداری این محصولات دمای 5/0 درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی 95 درصد یا بیشتر توصیه می شود. معمولاً مدت نگهداری گلهای بریده با توجه به ارقام مختلف گلها بین 1 الی 3 هفته می باشد. انبارهای سرد هنگام نقل و انتقال از تولید کننده ها تا رسیدن به خرده فروش ها نقش اساسی دارند. اما اگر مدت نگهداری گل های بریده بیشتر از 1 الی 5 روز باشد، بهتر است از انبارهای سرد و خشک استفاده شود. معمولا در انبارهای سرد و خشک، گلهای با کیفیت بهتر را نگهداری می کنند. گلهای شاخه بریده دیگر بلافاصله بعد از بسته بندی در انبارهای سرد نگهداری می شوند. گلهای بریده را در جعبه های مقوایی ویژه و یا با پوشش نازک پلی اتیلنی در انبارها نگهداری می کنند بهترین شرایط برای انبار داری پس از برداشت، رطوبت بالای محیط، دمای کم و جریان ملایم هوا می باشد (16).

1-10- گیاه شناسی آنتوریوم
آنتوریوم یا گلدم (Anthurium andreanum) از خانواده شیپوری ( Araceae) بوده و بومی منطقه مرکزی و جنوبی آمریکا می باشد. آنتوریوم گیاهی دائمی گلخانهای با ریشه های ضخیم است که گونه های آن اغلب به صورت دارزی در جنگلهای استوایی یافت می شوند. دمگل به یک اسپات ختم شده که داخل آن گل آذین سنبله دم روباهی شکل به نام اسپادیکس قرار دارد و گلهای حقیقی روی آن قرار دارند. اسپات از نظر شکل و اندازه تنوع زیادی دارد(27).
یکی از گونه های مهم جنس آنتوریوم، گونه Anthurium andreanumاست که به جهت دارا بودن گلهای بسیار زیبا و جذاب با طول عمر مفید و دم گل طویل برای تولید گل شاخه بریده مورد بهره برداری قرار می گیرد (7).
Anthurium andreanum گیاهی است با طول حدود 30 سانتی متر که دارای اسپات هایی به رنگ قرمز، صورتی، نارنجی و سفید و طول 8 تا 9 سانتی متر میباشد. اسپادیکس های آن 5 تا 6 سانتی متر طول داشته و برگ ها قلبی شکل و سبز تیره هستند. یکی از واریته های مشهور این گونه، واریته سانگلو است، که دارای اسپاتی به رنگ صورتی تیره و اسپادیکسی به رنگ کرم است که نوک آن زرد میباشد.

1-11- اهمیت و جایگاه
اهمیت و جایگاه گل آنتوریوم در میان گیاهان زینتی به لحاظ قیمت بالای آن ( ارزش چهل شاخه گل آن برابر یک بشکه نفت است) (7) و همچنین طول عمر زیاد گل بریده آن است. از مزایای دیگر این گیاه طولانی بودن دوران گلدهی است که به حدود 3 ماه می رسد (27).
1-12- شرایط نگهداری گل شاخه بریده آنتوریوم
گلهای بریده آنتوریوم را نمیتوان در دمای زیر 7 درجه سانتی گراد نگهداری نمود. گلهای برداشت شده به مدت 2-3 هفته در دمای 13 درجه سانتی گراد نگهداری می شوند. بیشترین کاهش آب در آنتوریوم از طریق گلهای ریز متعددی که روی اسپادیکس مدادی شکل وجود دارد اتفاق می افتد. روی اسپادیکس تعدادی روزنه وجود دارد که پوشیده از یک لایه کوتیکول واکس مانند میباشد که باعث میشود آنتوریومها تعادل آبی مثبت را بیشتر از سایر گلها حفظ کنند، به همین خاطر طول عمر آنتوریوم نسبت به گلهای شاخهبریده رقمهای دیگر بیشتر میباشد (19). زمان مناسب چیدن گل هنگامی است که اسپادیکس کاملا بالغ شده باشد. قبل از انتقال بهتر است گلهای بریده به مدت یک شب در آب 38 درجه سانتی گراد نگهداری شوند (9).

1-13- گلدهی
بسیاری از گونهها در فصل پاییز و زمستان گل میدهند و کنار هر برگ یک گل تشکیل می شود (27).

1-14- برداشت
گل آنتوریوم زمانی که اسپادیکس کامل شد، برداشت میشود که همزمان با تغییر رنگ پایین و برجسته شدن گلچههای این قسمت است. گل با یک چاقوی تیز بریده شده و 3 سانتیمتر از پایین دمگل روی گیاه باقی گذاشته می شود تا از پوسیدن ساقه جلوگیری کند (27).

1-15- عوامل موثر بر رشد و نمو آنتوریوم
1-15-1- دما

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید