3-2- روش پژوهش34
3-3- جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه‌ها34
3-4- روش انجام پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات34
3-4-1- مرحله اول؛ ثبت‌نام و آماده سازی آزمودنی34
3-4-2- مرحله دوم – اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش35
3-4-2-1- اندازه‌گیری قد35
3-4-2-2- اندازه‌گیری وزن36
3-4-2-3- اندازهگیری محیط کمر37
3-4-2-4- آزمون دراز و نشست با زانوی خمیده37
3-4-2-5- آزمون پرش طول38
3-4-2-6- آزمون دوی رفت و برگشت38
3-5- ابزار اندازهگیری39
3-5-1-کرونومتر دیجیتال: با دقت دهم ثانیه، ساخت چین، برای زمان کنترل نبض در آزمون توان هوازی40
3-5-2-متر نواری پلاستیکی: با دقت میلی‌متر، برای اندازهگیری طول و محیط قسمت‌های مختلف بدن39
3-5-3- ترازوی اندازه‌گیری: ساخت آلمان برای اندازهگیری وزن آزمودنی39
3-6- روش‌های آماری39
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه42
4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها41
4-3. بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها42

4-4. آزمون فرضیههای پژوهش43
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه52
5-2 خلاصه پژوهش53
?-? خلاصه نتایج پژوهش53
?-?- بحث و بررسی54
5-5 جمع‌بندی58
5-6 پیشنهادهای پژوهشی59
5-7 پیشنهادهای کاربردی59
منابع و مأخذ60
پیوستها70
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-?. عوارض بالقوه مرتبط با چاقی در کودکان و نوجوانان15
جدول 4-1. بررسی توصیفی اطلاعات پژوهش41
جدول 4-2. رده های وزنی به تفکیک سن42
جدول 4-3. نتایج آزمون کلموگراف اسمیرنوف برای بررسی توزیع دادهها42
جدول 4-4. بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی با محیط کمر دانش‌آموزان43
جدول 4-5. بررسی رابطه بین رکورد پرش طول و محیط کمر دانش‌آموزان44
جدول 4-6. بررسی رابطه بین رکورد دراز و نشست و محیط کمر دانش‌آموزان45
جدول 4-7. بررسی رابطه بین رکورد دوی رفت و برگشت 4 در 9 متر و شاخص توده بدن دانش‌آموزان46
جدول 4-8. بررسی رابطه بین رکورد پرش طول و شاخص توده بدن دانش‌آموزان47
جدول 4-9. بررسی رابطه بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و شاخص توده بدن دانش‌آموزان48
جدول 4-10. بررسی رابطه بین محیط کمر و شاخص توده بدن دانش‌آموزان49
جدول 4-12. بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و شاخص توده بدن دانش‌آموزان50
جدول 4-13. بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و محیط کمر دانش‌آموزان51
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. ارتباط بین محیط کمر و دوی 9×443
نمودار 4-3. ارتباط بین محیط کمر و درازنشست45
نمودار 4-5. ارتباط بین شاخص توده بدن و پرش طول47
نمودار 4-6. ارتباط بین شاخص توده بدن و درازنشست48
نمودار 4-8. ارتباط بین شاخص توده بدن و آمادگی جسمانی50
نمودار 4-9. ارتباط بین شاخص آمادگی جسمانی و محیط کمر51
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1 اندازه گیری قد36
شکل 3-2 اندازه گیری وزن36
شکل 3-3 اندازه گیری محیط کمر37
شکل 3-4 آزمون درازنشست37
شکل 3-5 آزمون رفت و برگشت 4 در 938

رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز 8 تا 10 ساله
محمد علی سیاوش مقدم

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. در ابتدا قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن1 (71/3±50/19) و محیط کمر2 (08/9±22/67) آزمودنی‎ها اندازهگیری و ثبت شد. سپس متغیرهای آمادگی جسمانی که شامل آزمونهای استاندارد یک دقیقه دراز و نشست، پرش طول ایستاده و دوی 4 در 9 متر رفت‌وبرگشت بود، اجرا شد و نتایج ثبت و تجزیه‌وتحلیل شد. به دلیل نرمال نبودن توزیع دادهها برای بررسی همبستگی بین آزمودنی‌های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد (05/0P?). نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین رکورد دوی رفت‌ و برگشت 4 در 9 متر و WC دانش‌آموزان ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با 35/0، بین رکورد پرش طول و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 43/0- و بین رکورد دراز و نشست و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 20/0- وجود داشت که نشان می‌دهد نمرات عوامل منتخب آمادگی جسمانی با افزایش WC کاهش می‌یابند. همچنین بین رکورد دوی رفت‌وبرگشت 4 در 9 متر و BMI ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با 35/0، بین رکورد پرش طول و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 38/0-، بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 18/0-، بین آمادگی جسمانی و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 15/0 و بین آمادگی جسمانی و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 23/0 وجود داشت. این نتایج نشان‌دهنده نیاز ضروری ارتقای آمادگی جسمانی در دانشآموزان می‌باشد.
واژههای کلیدی: محیط کمر، شاخص توده بدن، آمادگی جسمانی.
فصل اول
1-1- مقدمه
پیشرفت‌های شگرف در فنآوری و ماشینی شدن زندگی از ویژگی‌های دنیای مدرن امروزی است. پیامد ماشینی شدن زندگی، فقر حرکتی بوده که از دیدگاه تندرستی از مهم‌ترین مشکلات بشر امروزی است. این پدیده یکی از عوامل خطرآفرین چاقی محسوب می‌شود. در پنجاه سال گذشته، پژوهش‌ها نشان داده‌اند مهم‌ترین عواملی که سبب بروز ناتوانی‌ها و مرگ‌های زودرس می‌شوند، از بیماری‌های عفونی و واگیردار به بیماری‌های مزمن و تحلیل برنده تغییر یافته‌اند (121، 115). در سال 2001 بیماری‌های مزمن غیرواگیر 95/0 از مرگ‌ومیرهای جهان را به خود اختصاص داد. چاقی یکی از این بیماری‌ها است. در طی این سال‌ها از یک سو، به علت افزایش توان اقتصادی جوامع صنعتی و رفاه بیش از حد در زندگی، زیاده‌روی در مصرف چربی‌ها، گوشت، شکر، نمک و مصرف دخانیات رایج شده و از سوی دیگر میزان فعالیت بدنی کاهش یافته است. در مجموع، عوامل فوق سبب افزایش شیوع بیماری‌های غیرواگیر و خطرات ناشی از آن شده است (141).
چاقی بیش از یک احساس نگرانی و ناخوشایندی در حیطه زیبایی است. صرف‌نظر از نوع نگاه ما به چاقی به عنوان یک بیماری یا تنها به عنوان یک عامـل خطرآفرین، افراد مبتلا به اضافه‌وزن و چاقی با طیف وسیعی از بیماری‌ها و عوارض حاصله روبرو هستند که نیازمند اقـدامات تشخیـصی و درمـانی دقیـق و مبتنی بر شواهد علمی خواهند بود. تأثیر چاقی بر فعالیت‌های اجتماعی و شغلی و به طور کلی کیفیت زندگی نیز به نوبه خود بار اقتصادی-اجتماعی آن را می‌افزاید به طوری که بیش از 10 درصد هزینه‌های بهداشتی-درمانی را عوارض مستقیم و غیرمستقیم چاقی به خود اختصاص می‌دهد. امروزه چاقی به عنوان یک معضل اصلی نظام سلامت به موازات دیابت قندی همه‌گیری دوقلوی قرن بیست و یکم نام گرفته‌اند. بهطوریکه طی سـه دهـه گذشته شیوع چاقی در دنیا به دو برابر افزایش یافته است. 65 درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که افزایش وزن و چـاقی بیش از کم وزنی باعث مرگ‌ومیر می‌گردند. سالانه حدود 8/2 میلیون نفر از افراد بالغ دنیا به علت چاقی دچار مرگ‌ومیر می‌شوند. بعـلاوه 44 درصـد بـار دیابت 23 درصد بار بیماری‌های ایسکمیک قلب و بین 7 تا 41 درصد بار برخی از سرطان‌ها به اضافه‌وزن و چاقی نسبت داده می‌شود (7).
افزایش شیوع اضافه‌وزن و چاقی علاوه بر کشورهای صنعتی بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و متوسط جهان را نیز با بار دوگانه بیماری‌ها روبـرو نموده است. درحالیکه، این کشورها هنوز گرفتار مشکلات بیماری‌های عفونی و سوءتغذیه می‌باشند شیوع عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر از جمله اضافه‌وزن و چاقی به خصوص در جمعیت شهرنشین این کشورها رو به افزایش است. افزایش روند چاقی در کودکان و نوجوانان نیـز از نگرانی‌های ویژه سلامت جامعه محسوب می‌گردد. عوارض متعدد پزشکی و روانی- اجتماعی چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان و بار سنگینی که از این بابت بر جامعه تحمیل می‎شود، بر اهمیت و ضرورت مدیریت و پیشگیری از آن را در سنین حساس تاکید می‌کند (66). شکل دهی و تغییر رفتار در دوران کودکی و نوجوانی به مراتب آسان‌تر از بزرگسالی است (136). علاوه بر این با توجه به امکان تماس مستمر و منظم با نوجوانان در محیط‌های آموزشی، مدارس می‌توانند نقش فعال و موثری را در ارتقای سلامت آنها بازی کنند. آموزش‌هایی که هدف آنها پیشگیری از رفتارهای پرخطر و عادات ناسالم در زندگی در سال‌های ابتدایی زندگی است، باید بر یادگیری سبک زندگی سالم تاکید کنند؛ زیرا سبک زندگی ناسالم زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات است (80).
1-2- بیان مسئله
سال‌ها قبل، چاقی به عنوان یک بیماری برای سنین میان‌سالی مطرح بود، ولی اخیراً شیوع چاقی در کودکان و در سنین مدرسه نیز سیر پیش‌رونده‌ای یافته است (49). چاقی یک پدیده چند عاملی است که از تعامل چندین عامل پیچیده از جمله وراثت و اجزاء رفتاری به ویژه فعالیت بدنی و رژیم غذایی به وجود می‌آید که تحت تأثیر زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و محیطی قرار دارد (37). این دو عادت مربوط به سبک زندگی علاوه بر چاقی به عنوان مهم‌ترین عوامل خطر برای چندین بیماری مزمن مانند دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی عروقی و غیره شناخته می‌شوند (135).
مطالعات نشان داده‌اند که چاقی در کودکی و نوجوانی با خطر بالای چاقی در بزرگ‌سالی همراه می‌باشد که بخشی از این اتفاق ممکن است ناشی از تداوم رفتارهای ناسالم مربوط به سبک زندگی مانند رژیم غذایی نامناسب، فقدان فعالیت بدنی و افزایش رفتارهای کم تحرک تا بزرگ‌سالی باشد (131). افزایش شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان نتیجه عدم تعادل بین انرژی دریافتی و هزینه انرژی می‌باشد (79). طی دهه‌های گذشته هزینه انرژی در کودکان کاهش پیدا کرده است (130) و الگوی فعالیت بدنی در نوجوانان نیز تغییر کرده است که در نتیجهی افزایش زمان صرف شده برای تماشای تلویزیون، ظهور بازی‌های ویدئویی و اینترنت و همچنین کاهش مدت زمان برای فعالیت بدنی در مدارس و جوامع می‌باشد (53). تغییر در جهت اصلاح این‌گونه رفتارهای قابل تعدیل که از دوران کودکی آغاز می‌شود می‌تواند نقش بالقوه ای در کاهش چاقی اپیدمیک و آثار حمایتی سالم طولانی مدت و کوتاه مدت مهمی داشته باشد؛ بنابراین پیشگیری چاقی و بهبود عادات مرتبط به سبک زندگی سالم در کودکان در اولویت بالایی قرار دارد (97).
از سوی دیگر، بهبود آمادگی جسمانی یک الویت سلامت عمومی برای کاهش شیوع قابل‌توجه و در حال افزایش بیماری‌های مرتبط با سبک زندگی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته می‌باشد. از آن جا که فعالیت بدنی عامل مهمی در کنترل توده‌ی بدن می‌باشد، تمایل زیادی برای بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی و ترکیب بدنی کودکان و نوجوانان و همچنیـن اهمیت فعالیت بدنی در حفظ سلامت و بهزیستی وجـود دارد (108). ایران کشـوری است با جمعیت‌های شهری گسترده و به مانند بیشتر کشورهایی که درگیر تغییرات سریع اقتصادی و جمعیت‌شناسی است (45)، بیماری‌های غیرواگیر به ویژه بیماری‌های قلبی-عروقی دلیل اصلی مرگ‌ومیر در ایران می‌باشد (21).
میزان شیوع فزاینده‌ی چاقی در دوران کودکی، نیاز به شناسایی کودکان در معرض خطر برای انجام مداخله‌های پیشگیرانه را ضروری می‌سازد. بر اساس گزارش سازمان ملی سلامتی و تغذیه‌ی آمریکا3 (NHANES)، شیوع اضافه‌وزن در بین کودکان 6 تـا 13 ساله از 7 به 11 درصد و در نوجوانان 11 تا 19 ساله از 5 به 11 درصد افزایش یافته است. در بیشتر گزارش‌های تحقیقی، چاقی و اضافه‌وزن بر اساس صدکهای 85 و 95 شاخص توده‌ی بدنی4 (BMI) بر اساس سن و جنس در نظر گرفته شده است (سازمان جهانی سلامت، 2005). در تحقیق دیگری شیوع اضافه‌وزن در نوجوانان 19-12 ساله 5/15 درصد و برای کودکان 11-6 ساله 3/15 درصد بود (71). در کودکانی که با افراد بالغ زندگی می‌کنند به همان اندازه که شیوع چاقی در میان بالغین افزایش می‌یابد، در چاقی آن‌ها نیز تأثیر دارد (120). در دو دهه‌ی اخیر به طور مشخص اضافه‌وزن و چاقی در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه رو به افزایش است (67).
ایران همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شاهد تجربه‌ی اپیدمی جهانی چاقی و عوارض ناشی از آن است (45). در کشور ما نیز گزارش‌هایی هر چند محدود در زمینه‌ی شیوع چاقی و اضافه‌وزن در کودکان و نوجوانان ارائه شده است. بر اساس گزارش افشین پور، شیوع چاقی دانش‌آموزان پسر و دختر 11-6 ساله‌ی همدانی 6/5 درصد بود. مظفری نیز تحقیقی را روی 463 دانش‌آموز ابتدایی یزد به منظور تعیین شیوع چاقی انجام داد و شیوع چاقی در دانش‌آموزان پسر را 3/4 درصد گزارش کرد (15). کم ترین میزان شیوع اضافه وزن و چاقی کودکان ایرانی در شهرهای زاهدان و شهرکرد به ترتیب1/3، 6/0 و2/6، 3/2 درصد گزارش شده است. شیوع چاقی در کودکان 5 تا 10 ساله شهر تهران 5/4 درصد، کودکان 6 تا 14 ساله شهر شیراز 6 درصد و نوجوانان 6 تا 14 یزد 20 درصد گزارش شده است (82). در شهر رشت، میزان شیوع اضافه وزن 8/18 درصد و میزان شیوع چاقی 4/7 درصد گزارش شده است (65). با توجه به شیوع بالای اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان دانشآموز شهر رشت، لزوم درک عوامل مرتبط با چاقی و اضافه وزن ضروری به نظر میرسد. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش میکنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه ارتباطی بین آمادگی جسمانی با شاخص تودهی بدن و محیط کمر در پسران دانشآموز 8 تا 10 ساله دارد.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
آنچه زیربنای تمام فعالیت‌های حرکتی انسان را تشکیل می‌دهد میزان آمادگی جسمانی بدن است. داشتن آمادگی جسمانی مناسب نه تنها در انجام حرکات بنیادی ما را یاری می‌کند، بلکه در یادگیری مهارت‌های حرکتی نیز مؤثر است. آمادگی جسمانی را می‌توان بر حسب آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی و آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا تعریف کرد. آمادگی جسمانی یک کمیت همگن چندبعدی است که از تولد تا مرگ تحت تأثیر فعالیت‌های جسمانی مختلف توسعه می‌یابد و شدیداً بیماری و عدم فعالیت را محدود می‌کند (12). آمادگی جسمانی وابسته به سلامت بدین معناست که سیستمهای اصلی بدن سالم هستند و مؤثر عمل می‌کنند، بنابراین فرد قادر است در کارهای شدید و در فعالیت‌های اوقات فراغت شرکت کند و روشی مؤثر برای کاهش چندین عامل خطرزا که با بیماری‌های قلبی-عروقی، چاقی، دیابت و کمردرد مرتبط‌اند، بهشمار میرود (12). آمادگی جسمانی وابسته به اجرا با اجرای مهارت‌های حرکتی مرتبط است و اجزای آن عبارت است از تعادل، سرعت، چابکی، هماهنگی، توان و زمان عکس‌العمل (5). تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تمرینات مناسب و مستمر موجب بهبود و افزایش میزان قدرت، استقامت عضلانی، استقامت قلبی-تنفسی، انعطاف‌پذیری و همچنین سبب تناسب اندام و کاهش چربی‌های بدن می‌شود و حذف و کنار گذاشتن آن به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی، اندام‌های حیاتی را دچار ضعف و ناتوانی، ناکارآمدی، محدودیت حرکتی و خستگی زودرس می‌نماید (13). در این زمینه دانشمندان معتقدند که محروم بودن کودکان و نوجوانان از آمادگی جسمانی که نتیجه مستقیم عدم فعالیت‌های جسمانی و بی‌تحرکی است نه تنها منجر به تقلیل نیروی عضلانی، سستی و رخوت، کاهش و محدود شدن ظرفیت کار جسمانی و ذهنی می‌شود، بلکه رشد و نمو آن‌ها را مختل ساخته و آن‌ها را مستعد چاقی مفرط و آماده ابتلا به انواع مختلف بیماری‌های جسمی و روانی از جمله حملات قلبی می‌کند (49). گشتل5 (1982) معتقد است که مردم به دو دلیل عمده به آمادگی جسمانی نیاز دارند: اول، تمرینات و فعالیت منظم ورزشی موجب افزایش کارایی و سلامت دستگاه قلبی-تنفسی و عضلانی می‌شود و دوم، آمادگی جسمانی ظرفیت انسان را به بهره مندی کامل از مواهب زندگی افزایش می‌دهد (12).
در دنیای امروز افراد زیادی وجود دارند که از لحاظ بدنی دارای وضعیت نامناسبی هستند و شاید اغلب آن‌ها نیز از وضعیت غیرطبیعی خود آگاه نیستند و حتی به آن اهمیت نمی‌دهند. در این میان می‌توان به اضافه‌وزن غیرطبیعی و چاقی اشاره داشت (92). پیشرفت‌های صنعتی و زندگی ماشینی، فعالیت بدنی انسان را در طی چندین سال اخیر به حداقل خود رسانده است و بشر را با فقر حرکتی روبرو کرده است. فقر حرکتی مشکلات بزرگ‌تری به نام چاقی و اضافه‌وزن و کاهش توان هوازی را به دنبال دارد که امروزه بسیاری از افراد به خصوص دانش‌آموزان مدارس با آن دست به گریبان هستند. (38).
الگوی فعالیت بدنی از سنین پایین شکل گرفته و تا حدود 18 سالگی تثبیت می‌شود و سپس در طول سال‎های بعدی عمر پایدار میماند، لذا توصیه می‌شود قبل از تثبیت این عادت و در نتیجه مشکل شدن تغییر عادات شکل گرفته، اقدامات لازم برای پیروی از اصول شیوه سالم زندگی به مورد اجرا درآید؛ زیرا تلاش‎های بعدی در جهت تغییر رفتارها و عادتهای تثبیت‌شده، بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن خواهد بود (49، 19). اگرچه مطالعات قبلی ارتباط بین فعالیت بدنی را با اضافه‌وزن در کشورهای توسعه‌یافته مورد بررسی قرار داده‌اند، اما معلوم نیست که بتوان این یافته‌ها را به دیگر گروه‌های نژادی با فرهنگ و سبک زندگی مختلف تعمیم داد (64).
با توجه به این که شاخص های پیکرسنجی تحت تأثیر عواملی مانند جنس، سن، قوم و نژاد، فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و با توجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین و ناهنجاری ها ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه، برای برخورداری از یک جامعه سالم شناخت زمینه‎های خطرزا ضروری است، بر همین اساس درک ارتباط بین عوامل آمادگی جسمانی و شاخص‌های دیگر چاقی بدن در کنار BMI، همچون محیط کمر، در دانشآموزان ضروری است.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی
بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله
1-4-2- اهداف اختصاصی
1. تعیین ارتباط بین رکورد دوی رفت و برگشت 4 در 9 متر و محیط کمر دانش‌آموزان 8 تا ساله
2. تعیین ارتباط بین رکورد پرش طول و محیط کمر دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله
3. تعیین ارتباط بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و محیط کمر دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله
4. تعیین ارتباط بین رکورد دوی رفت و برگشت 4 در 9 متر و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله
5. تعیین ارتباط بین رکورد پرش طول و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله
6. تعیین ارتباط بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله
7. تعیین ارتباط بین محیط کمر و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله
8. تعیین ارتباط بین آمادگی جسمانی با BMI دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله
9. تعیین ارتباط بین آمادگی جسمانی با محیط کمر دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله
1-5- فرضیه‌های پژوهش
1- بین رکورد دوی رفت و برگشت 4 در 9 متر و محیط کمر دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
2- بین رکورد پرش طول و محیط کمر دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
3- بین رکورد دراز و نشست و محیط کمر دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
4- بین رکورد دوی رفت و برگشت 4 در 9 متر و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
5- بین رکورد پرش طول و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
6- بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
7- بین محیط کمر و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
8- بین آمادگی جسمانی با BMI دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
9- بین آمادگی جسمانی با محیط کمر دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
1-6- پیش‌فرض‌های پژوهش
1. آزمونگر از توانایی و مهارت لازم در زمینه تحقیق و اندازه‌گیری‌ها برخوردار بوده است.
2. ابزار اندازهگیری دقیق و از روایی لازم برخوردار است.
3. شرایط آزمون برای همه آزمودنی‌ها در تمام روش‌های اندازه‌گیری یکسان بوده است.
4. آزمودنی‌ها با حداکثر تلاش آزمون‌های جسمانی را انجام دادند.
5. آزمودنی‌ها از سلامت لازم برخوردار بودند.
1-7- محدودیت‌های پژوهش
1-7-1- محدودیت‌های قابل‌کنترل
* دامنه سنی آزمودنی‌های مورد مطالعه 8 تا 10 سال بود.
* تمام نمونه‌های مورد آزمایش پسر بوده‌اند.
* نحوه اجرای آزمون برای همه آزمودنی‌ها یکسان بوده است.
* آزمودنی‌ها قبل از شروع آزمون‌های آمادگی جسمانی، غیر از گرم کردن فعالیت دیگری نداشته‌اند.
1-7-2- محدودیتهای غیرقابل‌کنترل
1- ویژگیهای وراثتی آزمودنیها.
2- وضعیت روانی آزمودنیها.
1-8- روش پژوهش
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی به طور اعم و همبستگی یا همخوانی به طور اخص میباشد که در آن ارتباط بین آمادگی جسمانی و شاخص توده بدن و محیط کمر مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق در سالن ورزشی و آزمایشگاه بر روی دانش‌آموزان پسر 8 تا 10 ساله انجام گرفت. در یک جلسه اندازه‌های آنترپومتریک و آمادگی جسمانی ثبت ‌شد. قد (قدسنج)، وزن (ترازوی دیجیتال)، محیط کمر (متر نواری و در حد فاصل بین آخرین دنده و تاج خاصره (ناف)) و عوامل آمادگی جسمانی که شامل یک دقیقه دراز و نشست سرعتی، پرش طول ایستاده و دوی 4 در 9 رفت و برگشت می‌باشند، اندازه‌گیری ‌شد.
1-9- تعریف اصطلاحات و واژههای پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آمادگی جسمانی: آمادگی جسمانی، میزان آمادگی آزمودنیها در انجام آزمونهایی است که در این تحقیق توان بیهوازی پاها، استقامت عضلانی ناحیه شکم، سرعت و چابکی آن‌ها را میسنجد.
شاخص توده بدنی: از تقسیم وزن به کیلوگرم بر قد به متر به توان 2 به دست می‌آید. BMI یکی از شاخص‌های پیکر سنجی مناسب در تعیین اضافه‌وزن و چاقی و پیشگوی معتبری در تعیین خطر بیماری قلبی عروقی می‌باشد.
محیط کمر: برای محیط کمر از متر نواری و در حد فاصل بین آخرین دنده و تاج خاصره (ناف) استفاده می‌شود.
درازونشست: درازونشست یک آزمون عملی برای ارزیابی استقامت عضلات شکمی می باشد. برای انجام این حرکت ابتدا به پشت بر روی زمین خوابیده و دست ها را ضربدری روی سینه گذاشته و شروع به بلند شدن و به اصطلاح کندن از زمین می کنیم به طوری که بالا تنه از زمین جدا شده باشد. تعداد تکرار فرد در یک دقیقه ثبت می شود.
پرش طول: آزمونی برای سنجش توان عضلات پایین تنه می باشد که در آن فرد پشت خط پرش ایستاده و بدون دورخیز با دو پا کنار هم، تاب دادن دو دست و خم کردن زانوها بیشترین مسافتی که می تواند پرش می کند. سه پرش انجام می گیرد و بهترین پرش از پرش‌هاى هر شرکت‌کننده ثبت می شود. کلیه پرش‌ها بایستى از نزدیک‌ترین نقطه اثرى که در منطقه فرود در نتیجه تماس بخشى از بدن یا اعضاى شرکت‌کننده بوجود مى‌آید تا خط پرش و یا امتداد آن اندازه‌گیرى شود.
دوی 9×4 متر: وسایل مورد نیاز برای اجرای این آزمون، دو قطعه چوب 10×5×5 سانتی متر یا دو عدد کیسه ی کوچک یا توپ تنیس و یک عدد زمان سنج می باشد. طول مسیر آزمون 15/9 (30 فوت) می باشد که ورزشکار باید آن را 4 بار طی کند و در طی آن چوبها یا توپها را به سوی دیگر مسیر حمل کرده، روی زمین بگذارد. برای شروع آزمون، شرکت کننده پشت خط شروع می ایستد و با علامت”رو” شروع به دویدن میکند. پس از رسیدن به انتهای مسیر، یکی از چوب ها (توپ ها) را برداشته، به سوی خط شروع برگشته و پشت خط روی زمین قرار می دهد و همین عمل را برای بار دوم انجام می دهد؛ ولی در برگشت نیازی نیست که چوب یا توپ دوم را روی زمین قرار دهد و با همان سرعت از خط عبور می کند.
فصل دوم
?-1- مقدمه
در این فصل به چاقی و عوامل آن و آمادگی جسمانی و ارتباط آن با اضافه‌وزن و چاقی پرداخته می‌شود و در نهایت مطالعات انجام‌شده در داخل و خارج موردبررسی قرار می‌گیرند.
?-2- تعریف اضافه‌وزن و چاقی
چاقی معمولاً به‌عنوان یک وضعیت پزشکی تعریف می‌شود که در آن چربی مازاد بدن با اختلال در سلامت در ارتباط است (91، 48). سازمان بهداشت جهانی بر اساس دستورالعمل‌های موجود، افراد بزرگ‌سال با شاخص توده بدنی?(BMI) ?? یا بیشتر را به‌عنوان افراد دارای اضافه‌وزن و افراد با شاخص توده بدنی ?? یا بیشتر را به‌عنوان افراد چاق تعیین و معرفی نموده است. این نقاط مرجع حدودی مرتبط با خطرات تندرستی در بزرگ‌سالان می‌باشد. شاخص توده بدن یک شاخص کاربردی آسان از وزن نسبی است و تا حد زیادی با اندازه‌گیری مستقیم چاقی رابطه دارد؛ اما یکی از محدودیت‌های استفاده از شاخص توده بدن به‌عنوان میزان چاقی بدن این است که شاخص توده بدن هردوی توده‌های چربی و خالص بدن را نشان می‌دهد. ازآنجایی‌که، شاخص توده بدن در کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگ‌سالان پایین‌تر است، تعاریف فوق‌الذکر برای گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان مناسب نخواهد بود. شاخص توده بدن در دوران کودکی تغییر می‌کند و بین دختران و پسران نیز متفاوت می‌باشد؛ بنابراین، وجود داده‌های مرجع برحسب سن و جنسیت ضروری خواهد بود (117).
نقاط مرجع تقریبی برحسب سن و جنسیت از ? تا ?? سالگی بر اساس تعریف چاقی در دوران کودکی و منابع اطلاعات بین‌المللی برای شاخص توده بدن کودکان، با نقاط مرجع حدودی ?? و ?? برای چاقی بزرگ‌سالان که به‌طور گسترده استفاده می‌شود، مطابقت دارد. متأسفانه در مطالعات گذشته، تعاریف متعددی از چاقی کودکان مورداستفاده قرارگرفته است. صدکهایی از قبیل ?? به‌طورمعمول مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما ارزش این نقاط مرجع حدودی به تعداد آزمودنی‌های موردبررسی بستگی دارد. افزایش سطوح چاقی در افراد مختلف جامعه مفهوم آن این است که از ?? درصد نیز افزایش داشته است که منجر به تدوین نقاط مرجع حدودی مختلف برای دوره‌های زمانی مختلف و همچنین برای جوامع مختلف شده است (پیوست (2) جدول مقادیر تخمینی برای تعیین اضافه‌وزن و چاقی در سنین ? تا ?? سالگی).
?-?- تداوم اضافه‌وزن و چاقی از کودکی تا بزرگ‌سالی
در پیشینه تحقیقات همه‌گیرشناسی، روند پیگیری برای توصیف ثبات نسبی گسترش طولی یک متغیر نتیجه مورداستفاده قرار می‌گیرند و معمولاً مفاهیم زیر را شامل می‌شود: ?) ارتباط (همبستگی) بین اندازه‌گیری‌های اولیه و اندازه‌گیری‌های بعدی در زندگی یا حفظ یک موقعیت نسبی در داخل مقادیر توزیع در جمعیت مورد مشاهده و در طول زمان. ?) قابلیت پیش‌بینی مقادیر آینده از طریق بررسی‌های اولیه (30).
در روند تحقیقات همه‌گیرشناسی، روند پیگیری اساساً به ارزیابی عوامل خطرزای بیماری‌های مزمن اطلاق می‌شود (31). با در نظر گرفتن احتمال شناسایی اولیه و درمان اضافه‌وزن و چاقی، ارزیابی ارتباط بین وضعیت وزن بدن در دوران کودکی و وضعیت وزن بدن در بزرگ‌سالی و همچنین عوامل خطرزای مرتبط با بیماری‌های مزمن در هر سن معین اهمیت بسیار زیادی دارد. یک ارتباط قوی به معنای تعیین احتمالی گروه‌ها و افراد دارای اضافه‌وزن در دوران بزرگ‌سالی که برنامه مداخلاتی باید در مورد آن‌ها اجرا گردد. اغلب مطالعات ارتباطات ضعیف تا متوسطی را بین شاخص توده بدن در دوران کودکی و شاخص توده بدن در دوران بزرگ‌سالی گزارش کرده‌اند (72). رابطه بین شاخص توده بدن بین سنین ??-?? سال و ??-?? سال از ??/? تا ??/? متغیر می‌باشد. این رابطه در سنین ??-?? سال و ??- ?? سال از ??/? تا ??/? متغیر می‌باشد. احتمال نسبی ابتلا به چاقی در بزرگ‌سالی از ?/? % تا ?/? % در سنین ?- ? سال (به عبارتی از هر ??? نفر به‌طور میانگین ? تا ?/? نفر چاق شناسایی‌شده‌اند) و ?/? تا ?/?? در سنین ??- ?? سال متغیر می‌باشد (72). در تمامی مطالعات انجام‌شده گزارش‌شده است که روند پیگیری برای دوره‌های سنی کوتاه‌تر، مناسب و قوی‌تر بوده است؛ بنابراین، وجود رابطه بین اضافه‌وزن و سن به معنی آن است که با افزایش سن از کودکی به بزرگ‌سالی، اضافه‌وزن نیز افزایش خواهد یافت (73، 27). برخی مطالعات ثبات بیشتری در شاخص توده بدن از دوران کودکی تا بزرگ‌سالی برای افراد مؤنث نسبت به افراد مذکر گزارش کرده‌اند، اما یافته‌های متناقض زیاد دیگری نیز وجود دارد (73). چاقی والدین به‌طور قابل‌توجه ای خطر چاقی در سنین بزرگ‌سالی را برای کودکان چاق و غیر چاق به همراه دارد. آزمودنی‌های که هردوی والدین آن‌ها چاق می‌باشند، الگوی پیگیری قوی از چاقی از دوران کودکی تا بزرگ‌سالی را نشان داده‌اند (73).
?-4- چاقی دوران کودکی و پیامدهای تندرستی طولانی‌مدت
افزایش قابل‌توجه شیوع چاقی در دوران کودکی طی چند دهه اخیر، نگرش‌های موجود در مورد چاقی دوران کودکی را تغییر داده است و این موضوع امروزه به‌عنوان یکی از ?? معضل مهم مرتبط با تندرستی در سطح جهانی موردتوجه قرارگرفته است (137). پیامدهای چاقی در بزرگ‌سالی به‌خوبی شناخته‌شده است و شامل افزایش شیوع پرفشار خونی، دیابت نوع ?، چربی خون و افزایش خطر بروز سرطان‌های خاصی است.
پیامدهای کوتاه‌مدت چاقی دوران کودکی به‌خوبی مشخص و شامل افزایش خطرات عوامل قلبی عروقی و امراض تنفسی است و در حال حاضر تحقیقات اندکی اثرات تندرستی و چاقی طولانی‌مدت دوران کودکی را مورد توجه قرار داده‌اند (109). اگرچه، به نظر می‌رسد که بسیاری از بیماری‌ها قلبی عروقی بزرگ‌سالان در نتیجه چاقی و ناهنجاری‌های مرتبط در دوره کودکی آن‌ها باشد.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید