پایان نامه ها

منبع تحقیق b (2586)

فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنانکودکان ونوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی ……………………………………………………..52فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (2587)

فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنانکودکان ونوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی ……………………………………………………..52فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (2588)

نعناع فلفلی به عنوان یک گیاه دارویی شناخته می‌شود (امیدبیگی، 1384،1389). تاکنون مطالعات زیادی در مورد تعیین مواد موثره نعناع فلفلی صورت گرفته است (کاظم الوندی و شریفان، 1388). موارد مصرف و خواص دارویی آن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (2589)

2-7-7-کودهای زیستی392-7-7-1- نیتروکسین ( ازتوباکتر – آزوسپیریلیوم)422-7-7-2- کود فسفاته بارور-2452-7-7-3- هیومیک اسید48فصل سوم: مواد و روش ها533-1- شرایط انجام پژوهش543-2- مواد گیاهی543-3- تیمارهای آزمایشی553-4- صفات مورد اندازه گیری553-5- طرح آزمایشی و آنالیز آماری58فصل چهارم: نتـــایج604-1- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (2579)

1-11-2- سمیت سلولی361-11-3- جهش‌زایی 371-11-4- ناقص‌الخلقه‌زایی381-11-5- تداخل با فرآیندهای بیوشیمیایی381-11-6- میانکش آفلاتوکسین با DNA 39 1-11-7-اثرت حشره کشی401-11-8-سمیت گیاهی401-12- بیماری‌های دامی‌ ناشی از آفلاتوکسین401-12-1بیماری‌زایی آفلاتوکسین‌ها در گاو شیری421-13-آسیب شناسی آفلاتوکسیکوز441-14-زیانهای اقتصادی ناشی ازآفلاتوکسین ها471-15- حد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (2580)

ذ فهرست مطالبعنوان و شماره صفحه2-9-3-انتخاب بذر………………………………………………………………………………………………………….172-9-4-میزان بذر مصرفی………………………………………………………………………………………………….172-9-5-عملیات کاشت…………………………………………………………………………………………………….182-9-6-مواد غذایی مورد نیاز سورگوم………………………………………………………………………………..182-10-عملیات داشت……………………………………………………………………………………………………….192-11-آفات……………………………………………………………………………………………………………………202-12-برداشت………………………………………………………………………………………………212-12-1-زمان برداشت…………………………………………………………………………………………………….212-13-تناوب زراعی سورگوم…………………………………………………………………………………………….222-14-تأثیر نیتروژن بر روی صفات کمی و کیفی علوفه………………………………………………………….232-15-تأثیر تراکم کاشت بر روی صفات کمی و کیفی علوفه………………………………………………….32فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (2581)

2-3-2 بازارهای غیرمتمرکز152-3-3 بازارهای متمرکز162-4-1 بازارگرایی172-4-2 بازار شناسی172-4-3 بازارسازی182-4-5 بازارگردی 192-4-6 بازارسنجی192-4-7 بازارداری202-4-8 بازارگرمی212-4-9 بازارگردانی 212-4-10 بازاریابی212-5 نقش اطلاعات بازاریابی222-6 شبکه فرصت بازار یا محصول 232-6-1 راهبرد نفوذ در بازار242-6-2 راهبرد توسعه بازار242-6-3 راهبرد توسعه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (2582)

2-2-6-عوامل موثر در سرعت بخشیدن به فرایند رسیدن……………………………………………………………..312-3-معایب پنیر سفید آب نمکی…………………………………………………………………………………………………….322-4-کپکها………………………………………………………………………………………………………………………………………..332-4-1- لاکتوباسیلاسه ها……………………………………………………………………………………………………………….332-4-1-1- پاتوژنها…………………………………………………………………………………………………………………………..332-4-1-2- وجود پاتوژنها در نمک………………………………………………………………………………………………….342-5- نمک زنی………………………………………………………………………………………………………………………………..352-6- نقش نمک در رسیدن پنیر……………………………………………………………………………………………………352-5- عوامل موثر بر جذب نمک……………………………………………………………………………………………………..362-6- اثر نمک و استارتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (2583)

فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنانکودکان ونوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی ……………………………………………………..52فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (2584)

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل اول: کلیات مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………32-1- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..53-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..61-3-1- اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..62-3-1- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………64-1-تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61-4-1- زمین لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………………61-4-1-1-پیکر شناسی زمین لغزش…………………………………………………………………………………………………………..71-4-2-1- ابعاد زمین لغزش…………………………………………………………………………………………………………………….101-4-3-1- علل وقوع زمین لغزش ها……………………………………………………………………………………………………….111-4-3-1-1- عوامل زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………..121-4-3-2-1- عوامل ریخت شناسی…………………………………………………………………………………………………………121-4-3-3-1- عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………131-4-4-1- خسارات زمین ادامه مطلب…

By 92, ago